Archiwalny statut

Archiwalny Statut PK!A Magna Polonia Vratislaviensis

Rozdział I. Nazwa, siedziba, istota i cele.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Korporacja Akademicka „Magna Polonia Vratislaviensis”.

2. Korporacja jest związkiem polskiej, męskiej młodzieży akademickiej wyższych uczelni Wrocławia.

3. Siedzibą korporacji jest miasto Wrocław, terenem działalności cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Celem korporacji jest wychowanie swych członków na dobrych, uczciwych i patriotycznych Polaków oraz przygotowanie ich przez współpracę w ścisłym gronie kolegów – przyjaciół do pracy dla dobra Ojczyzny w myśl dewizy korporacyjnej „Omnia pro Polonia”.

5. Deklaracja ideowa:
a) Celem każdego korporanta jest praca dla Polski, Jej wielkości i potęgi. Dobro Narodu i Państwa jest dla niego najważniejszym prawem, miarą wartości moralnej i drogowskazem postępowania.
b) Pracę dla Polski pojmuje korporant jako pracę dla całego narodu. Przeciwstawia się on wszelkim prądom i dążeniom, które ponad interesy Narodu i Państwa jako całości wynosić pragną interesy osobiste, partyjne lub klasowe.
c) Korporant zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa obcych żywiołów, które grożą zatraceniem przez Najjaśniejszą Rzeczpospolitą jednolitego charakteru narodowego. Wszędzie i zawsze staje on w obronie polskości, zarówno w dziedzinie dóbr duchowych, jak i materialnych.
d) W korporacji panuje duch łączności braterskiej. Korporant nie może wynosić się ponad innych z powodu swego urodzenia, majątku, stanowiska lub tytułu. Każdy Polak jest dla niego bratem.

6. Korporacja będzie zmierzała do odrodzenia wartości zgodnych z duchem tradycji polskiej.

Rozdział II. Środki działania.

7. Dla zrealizowania zasad wyżej wymienionych służą następujące środki:
a) wyrobienie poszanowania prawa przez ścisłe przestrzeganie niniejszego statutu i regulaminów, którym się korporanci dobrowolnie poddali;
b) wyrobienie odpowiedzialności za swe słowa i czyny przez czuwanie nad postępowaniem swoim i kolegów;
c) wyrobienie karności społecznej, poczucia solidarności i obowiązkowości przez poddanie się uchwałom większości oraz ścisłe wypełnianie nałożonych obowiązków i zleceń;
d) wyrobienie poczucia honoru i zasad etycznego postępowania przez znajomość kodeksu honorowego;
e) pomoc intelektualna i uzupełnianie wykształcenia ogólnego, szczególnie w zakresie nauk związanych z historią i kulturą polską, przez wzajemną pomoc naukową, wygłaszanie referatów, posiadanie biblioteki i czytelni oraz urządzanie wieczorków dyskusyjnych i zebrań naukowych;
f) wyrobienie towarzyskie i krzewienie przyjaźni oraz łączności braterskiej przez urządzanie komerszów, wieczorków towarzyskich, lekcji tańca, bali i wspólnych wycieczek;
g) wyrobienie parlamentarne przez uczestniczenie w obradach oraz udział w dyskusji;
h) pomoc materialna przez ustanawianie funduszów stypendialnych i kas pożyczkowych oraz urządzanie kwater;
i) łączność ze starszym społeczeństwem przez pracę w organizacjach społecznych i przez współpracę z filistrami;
j) rozwój fizyczny przez urządzanie imprez sportowych, należenie do stowarzyszeń sportowych oraz krzewienie zainteresowania sprawami sportowymi;
k) organizowanie akcji protestacyjnych i strajków jeżeli wszelkie inne możliwości usunięcia przyczyn konfliktu zawiodą.

8. Korporacja czerpie swe środki materialne z następujących źródeł:
a) składek swych członków;
b) wpisowego wpłacanego przez nowowstępujących;
c) ofiar, zapisów, darowizn i innych świadczeń osób fizycznych i prawnych;
d) dochodów z własnego majątku;
e) dochodów nadzwyczajnych, np. odczytów, zabaw itp.;
f) kar nakładanych na członków.

Rozdział III. Ustrój wewnętrzny korporacji.

A.Skład korporacji.

9. Członkowie korporacji dzielą się na:
a) członków biernych kandydujących – giermków,
b) członków biernych z barwami – barwiarzy,
c) członków czynnych – rycerzy,
d) filistrów.

10. Członkiem korporacji może zostać każdy student wyższej uczelni wrocławskiej, pod względem honoru nieskazitelny, narodowości polskiej, wyznania rzymsko-katolickiego.

11. Każdy nowowstępujący powinien:
a) złożyć podanie pisemne oraz życiorys na ręce któregokolwiek z rycerzy korporacji,
b) podać nazwiska dwóch rycerzy względnie filistrów, którzy ręczą za niego,
c) uczestniczyć minimum 3 razy w cetusach jako hospitant celem zapoznania się z ideologią korporacyjną.

12. Po wypełnieniu warunków wymienionych wyżej Rada rozpatruje podanie. Przyjęcie odbywa się drogą głosowania większością głosów po uprzedniej dyskusji. Nadanie barw następuje na komerszu.

13. Po oficjalnym przyjęciu giermek winien bezzwłocznie poddać się przepisom obowiązującym w korporacji.

14. Do korporacji przyjętym być można w charakterze członka biernego kandydującego – giermka, wyłączając filistrów honorowych.

15. Członkowie bierni kandydujący – giermkowie:
a) mają prawo korzystania z biblioteki i czytelni na równi z innymi członkami,
b) obowiązani są nosić barwy przepisanej formy,
c) obowiązani są opłacać składki na równi z innymi członkami,
d) obowiązani są uczęszczać na cetusy oraz na konwenty ogólne z prawem głosu doradczego.

16. W przeciągu miesiąca od wstąpienia do korporacji giermek winien obrać sobie powiernika z grona rycerzy.

17. Każdy giermek po 4 miesiącach stałego i nienagannego przebywania w korporacji może być podany na barwiarza przez 5 rycerzy.

18. O ile przyjęciu nie sprzeciwia się żadne postanowienie powyższych przepisów Rada rozpatruje podanie podpisane przez poręczycieli. Oficjalne przyjęcie na barwiarza odbywa się na konwentach ogólnych.

19. Prawa i obowiązki barwiarzy oprócz wymienionych w punkcie 15 są następujące:
a) obowiązani są nosić barwy przepisanej formy,
b) obowiązani są uczęszczać na wszelkie konwenty z prawem głosu doradczego oraz na cetusy giermków,
c) obowiązani są wygłosić co najmniej jeden referat, którego temat obierają w porozumieniu ze starostą, który jednakże może sam przydzielić temat,
d) obowiązani są darować 2 książki bibliotece konwentowej.

20. Każdy barwiarz może być podany na członka czynnego przez 5 rycerzy najwcześniej w 3 miesiące po przyjęciu na barwiarza po wygłoszeniu referatu uznanego przez Komisję Naukową za wystarczający. Poza tym przed uzyskaniem tytułu rycerza musi mieć 1 rok studiów ukończony z wynikiem dodatnim.

21. Podanie o przyjęcie w poczet członków czynnych rozpatruje Rada. Przyjęcie następuje drogą tajnego głosowania po uprzedniej dyskusji większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady. Oficjalne pasowanie na rycerza następuje na komersie.

B. Prawa i obowiązki rycerzy.

22. Rycerz jest zobowiązany do energicznej obrony interesów korporacji, winien służyć dobrym przykładem giermkom i barwiarzom oraz dbać o dobro i powagę korporacji.

23. Rycerz jest zobowiązany do brania żywego udziału w miarę czasu i środków we wszystkich pracach korporacji, a szczególnie:
a) używa wszystkich oznak członków czynnych w przepisanej formie,
b) uczęszcza na wszystkie konwenty z prawem głosu decydującego,
c) ma prawo korzystać z pożyczek konwentowych,
d) ma czynne i bierne prawo wyboru.

24. Każdy rycerz powinien obowiązkowo przyjąć nałożone na niego godności i urzędy oraz sumiennie je sprawować.

25. Rycerz-powiernik jest szczególnym doradcą i opiekunem giermka. Winien on zajmować się jego wychowaniem indywidualnym i towarzyskim w czasie jego kandydowania.

26. Jeżeli powiernik stale zaniedbuje wychowania giermka, Rada odbiera mu ta funkcję przydzielając jednocześnie innemu rycerzowi.

C. Filistrzy zwyczajni.

27. Po ukończeniu lub zaniechaniu studiów każdy rycerz może być podany na filistra przez 3 członków czynnych. Podanie rozpatruje Rada.

28. Filistrowie posiadają wszystkie prawa rycerzy oprócz prawa korzystania z pożyczek konwentowych.

29. Każdemu filistrowi nadaje się równocześnie z nominacją dyplom filisterski.

30. Obowiązkiem filistra jest nadal przyczyniać się do rozwoju korporacji i być jej godnym przedstawicielem w życiu społecznym, a także zdobywać dla korporacji nowych członków i zwolenników.

31. Przyjaźń łącząca filistra z korporantami winna pozostać nadal serdeczną przez spełnianie wszelkiego rodzaju obowiązków braterskich.

D. Filistrowie honorowi.

32. Filistrem honorowym może zostać każdy Polak zajmujący wybitne stanowisko społeczne wielce zasłużony dla sprawy ojczystej, który może służyć korporantom za wzór nieskazitelnego i uczciwego Polaka.

33. Filistrem honorowym staje się ten, który przy zaistnieniu wymogów artykułu 32 zostanie mianowany przez konwent.

E. Władze korporacji.

34. Najwyższą władzą korporacji jest Konwent, czyli zgromadzenie wszystkich czynnych członków mające na celu obradowanie i powzięcie uchwał.

35. Konwenty mogą być ogólne, zwyczajne, nadzwyczajne i wyborcze.

36. Każdy Konwent musi być zwołany najpóźniej 24 godziny przed jego odbyciem.

37. Zeznanie na Konwencie składa się pod słowem honoru.

38. Każdy korporant bezwzględnie podlega uchwałom Konwentu.

39. Każdy członek korporacji zobowiązany jest przestrzegać tajemnicy Konwentu. Jedynie wobec władz sądowych i uczelnianych Konwent może zwolnić poszczególnych korporantów od tego obowiązku.

40. Konwent ogólny jest zapowiedziany przez kanclerza i starostę w porozumieniu z Radą.

41. W Konwencie ogólnym biorą udział wszyscy bez wyjątku członkowie korporacji, przy czym głos decydujący mają tylko rycerze i filistrowie.

42. Konwent ogólny ma charakter informacyjny, podawane są na nim do wiadomości wszelkie uchwały i rozpatruje sprawy.

43. Minimalne quorum na Konwencie ogólnym stanowi 7 rycerzy.

44. Konwent zwyczajny zwołuje kanclerz za zgodą Rady.

45. W Konwencie zwyczajnym biorą udział wszyscy rycerze, filistrowie, barwiarze – ci ostatni z głosem doradczym.

46. Do kompetencji Konwentu zwyczajnego należy załatwianie wszystkich spraw dotyczących korporacji.

47. Quorum minimalne stanowi 7 członków.

48. Konwent nadzwyczajny zwołać może 3 rycerzy ogłaszając go na 12 godzin przed odbyciem i podając cel zwołania.

49. Minimalne quorum stanowi 5 rycerzy.

50. Konwent wyborczy zwołuje Rada. Pierwszy konwent po konwencie wyborczym poświęcony jest sprawozdaniu za rok ubiegły.

51. Konwent wyborczy wybiera Radę i Komisje na okres 1 roku w drugiej połowie października. Udział i quorum jak na konwencie zwyczajnym.

52. W razie zwolnienia ze stanowiska członka Rady lub Komisji Rada zwołuje Konwent wyborczy nadzwyczajny.

F. Rada.

53. W skład Rady wchodzą: prezes, wiceprezes, kanclerz, starosta, gospodarz, skarbnik, bibliotekarz, magister cantandi, magister paucandi.

54. Członka Rady wybiera się większością 2/3 głosów członków czynnych obecnych na konwencie wyborczym.

55. Rada:
a) jest organem wykonawczym konwentu,
b) układa porządek dzienny konwentu,
c) odbywa posiedzenia w miarę potrzeby.

56. Prawa i obowiązki prezesa:
a) reprezentuje konwent,
b) przewodniczy na posiedzeniach Rady,
c) podpisuje wszelkie pisma w imieniu konwentu wraz z kanclerzem,
d) w nagłych wypadkach decyduje samodzielnie i przedstawia swe decyzje na najbliższym konwencie do przyjęcia.

57. Prawa i obowiązki wiceprezesa:
a) jest wiceprzewodniczącym na konwentach,
b) zastępuje prezesa w razie jego nieobecności,
c) prowadzi album członków czynnych i filistrów,
d) jest prokuratorem konwentowym,
e) na konwencie listopadowym przeprowadza kontrolę postępowania w nauce, a w razie zaniedbania się w nauce przez korporanta składa oskarżenie do Sądu Konwentowego,
f) powinien baczyć, aby wszystkie formalne warunki wymagane od kandydatów były zachowane,
g) bez zgody wiceprezesa, który może wnieść sprzeciw ze względów statutowych, nie może zapaść uchwała.

58. Kanclerz:
a) przewodniczy na konwentach w razie nieobecności prezesów, przy czym przysługują mu wówczas prawa prezesa,
b) zwołuje konwenty zwyczajne, a konwenty ogólne wspólnie ze starostą,
c) prowadzi i przechowuje księgę uchwał,
d) prowadzi listę członków,
e) kontrasygnuje wszystkie pisma wychodzące i nadchodzące przez dziennik, f)prowadzi protokoły z konwentów,
g) odczytuje sprawozdanie z działalności korporacji za ubiegły semestr,
h) prowadzi listę kar pieniężnych za nieobecność, spóźnienie, przywołanie do porządku, samowolne opuszczenie sali w czasie konwentu i doręcza je skarbnikowi celem ściągnięcia.

59. Starosta – obierany spośród najstarszych rycerzy:
a) zaznajamia giermków na coetusie ze statutem i regulaminami korporacji, z ideologią i historią korporacyjną, barwami i zwyczajami,
b) posiada prawo wyręczania się giermkami i barwiarzami w sprawach konwentowych,
c) zwołuje wspólnie z kanclerzem konwent ogólny,
d) ma prawo nakładania kar moresowych za występki giermków oraz ma prawo wykreślenia giermka z listy członków, który jednak ma prawo odwołania się do Sądu Konwentowego.

60. Skarbnik:
a) ściąga składki,
b) przedkłada projekt budżetu,
c) prowadzi księgowość,
d) zobowiązany jest na każde żądanie Komisji Rewizyjnej przedstawić kasę do rewizji,
e) powinien członków nie płacących składek do 10 każdego miesiąca podać Sądowi Konwentowemu do ukarania, f)na wszystkie wydatki powinien uzyskać zgodę Rady, jednak w nagłych wypadkach przy drobnych kwotach może dysponować samodzielnie, odpowiada jednakże za nie osobiście aż do chwili uzyskania absolutorium,
g) winien płacić rachunki w jak najkrótszym czasie.

61. Gospodarz:
a) zarządza kwaterą korporacji,
b) opiekuje się majątkiem korporacji i prowadzi księgę inwentarzową,
c) zamawia, przechowuje i wydziela oznaki zewnętrzne korporacji,
d) zarządza balem, komerszem itp.

62. Bibliotekarz:
a) prowadzi katalogi,
b) zakupuje książki za zgodą Komisji Naukowej,
c) kieruje czytelnią.

63. Magister cantandi zobowiązany jest urządzać co najmniej dwa razy na miesiąc lekcje śpiewu pieśni korporacyjnych z giermkami i barwiarzami.

64. Magister paucandi:
a) urządza lekcje szermierki i innych sportów,
b) utrzymuje w porządku przybory sportowe.

65. W korporacji działają następujące komisje:
a) Sąd Konwentowy,
b) Komisja Rewizyjna,
c) Komisja Naukowa.

66. W skład Sądu Konwentowego wchodzi 5 rycerzy wybranych zwykłą większością głosów przez konwent drogą tajnego głosowania na okres roku.

67. Przy Sądzie jest urząd prokuratora pełniony przez wiceprezesa.

68. Za nieprzybycie na dwa posiedzenia Sądu bez ważnych powodów sędzia zostaje skreślony ze składu Sądu.

69. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych spośród rycerzy i filistrów przez konwent zwykłą większością głosów na okres roku.

70. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) normowanie składek,
b) udzielanie pożyczek,
c) rewizja wszelkich ksiąg i kar konwentowych.

71. Postanowienia Komisji Rewizyjnej są bezapelacyjne i mogą być zniesione jedynie przez nią samą z inicjatywy jej kompletu.

72. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo wzywania korporantów na swoje posiedzenia.

73. Obrady Komisji prowadzi najstarszy członek, księgę protokołów najmłodszy.

74. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest rewidować wszystkie kasy raz na miesiąc, wszystkie inne urzędy raz na semestr zawiadamiając danego urzędnika na 48 godzin przed rewizją.

75. Komisja Rewizyjna winna rewidować księgowość na żądanie któregokolwiek członka korporacji.

76. Komisja Rewizyjna w razie stwierdzenia niedokładności winna złożyć materiał do Sądu Konwentowego.

77. W Komisji Rewizyjnej nie może zasiadać członek Rady.

78. Komisja Naukowa składa się z 4 rycerzy wybranych przez konwent zwykłą większością głosów oraz starosty.

79. Zadaniem Komisji Naukowej jest:
a) ocena odczytów i referatów,
b) troska o podniesienie poziomu umysłowego członków korporacji przez urządzanie wieczorków dyskusyjnych i zebrań naukowych,
c) zakup książek do biblioteki.

80. Podczas wygłaszania odczytu winien być obecny przynajmniej jeden członek Komisji Naukowej.

81. Podczas wakacji miejscowi rycerze, względnie barwiarze, tworzą Komisję Wakacyjną, na czele której stoi przewodniczący wybrany przez konwent.

82. Do Komisji Wakacyjnej należą wszystkie sprawy, które należy załatwiać podczas wakacji. Wszystkie ważniejsze sprawy należy o ile można odłożyć do konwentu po wakacjach.

83. Miejscowi rycerze i barwiarze winni schodzić się w czasie wakacji w dniu zapowiedzianym przez przewodniczącego komisji.

Rozdział IV. Oznaki zewnętrzne.

84. Oznakami Korporacji Akademickiej „Magna Polonia Vratislaviensis” są:
a) flaga trójkolorowa czarno-żółto-zielona,
b) herb – złoty jaszczur w zielonym polu.

Rozdział V. Postanowienia ogólne.

85. Projekt zmiany statutu musi być podpisany przez minimum 5 rycerzy.

86. Projekt zmiany statutu musi być znany całemu konwentowi przed dyskusją. W tym celu musi być zreferowany na poprzedzającym konwencie. Na konwencie zwołanym w celu zmiany statutu do powzięcia uchwały konieczna jest obecność 2/3 ogółu rycerzy oraz większość 3/4 głosów.

87. W razie rozwiązania się korporacji zbiera się konwent likwidacyjny złożony z członków czynnych i filistrów. Musi on być ogłoszony na 60 dni przed jego zwołaniem.

88. O likwidacji korporacji decydują rycerze i filistrowie większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków czynnych i filistrów. Inne uchwały zapadają zwykłą większością.

89. Członkom korporacji nie wolno umieszczać w prasie artykułów ani w imieniu konwentu ani we własnym, które traktują o wewnętrznej organizacji, bez każdorazowego wyrażenia na to zgody Rady.

90. Wszyscy członkowie korporacji zobowiązani są bywać jak najczęściej w lokalu konwentowym.

91. Przynajmniej raz w semestrze korporacja urządza komersz.

92. Korporacja jest osobą prawną i jako taka posiada z tego tytułu wszelkie prawa cywilne.