Czytelnia

Akademicki Kodeks Honorowy

Eugeniusz Jarra, Swojskość korporacji polskiej, „Rocznik Korporacyjny 1828-1928”, Warszawa 1928.

Tadeusz Rapacki, Korporacje a społeczeństwo, „Rocznik Korporacyjny 1828-1928″, Warszawa 1928.

Antoni Wejtko, O wychowaniu korporacyjnym, „Rocznik Korporacyjny 1828-1928”, Warszawa 1928.

Bronisław Wróblewski, Ideologia korporacyj akademickich,Wilno 1928.

Alexander Ilgmann, Historia Polskich Korporacji Akademickich w świetle jej odniesień do Burszenszaftu Niemieckiego, 1997.

Marcin M. Wiszowaty, Czynniki sprzyjające i niesprzyjające powstawaniu i rozwojowi korporacji akademickich na przykładzie Estonii, Łotwy i Polski, „Korporant Polski”, 2008, nr 4.

Marcin M. Wiszowaty , Zmurszały filar. O znaczeniu i kryzysie symboli, rytuałów i tajemnic w korporacjach akademickich, „Korporant Polski”, 2009, nr 6.

Piotr Pacynko, „Prawo kija i pięści” – zajścia między polskimi a niemieckimi korporantami w Wolnym Mieście Gdańsku (1920–1939), Studia historica Gedanensia tom IV (2013).

Łukasz Szmit – Postępowanie honorowe w polskich korporacjach akademickich (1921-2008).

Maciej Piotr Ciosek – Funkcja wychowawcza polskich korporacji akademickich, Studia Gdańskie, t. VII.

Księga stulecia K! Sarmatia

Michał Laszczkowski, Michał Wołłejko – Byli sobie Polesiusze… czyli szkic do dziejów Korporacji Akademickiej Polesia w Wilnie (w nrze Glaukopisu).

Katechizm kandydata

Fedorów J., Na X lecie założenia P.K!A. Magna Polonia Vratislaviensis

Savoir-vivre korporanta F! Stanisław Komorowski (K! Montana)